Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА с ЕИК 104592326, Седалище и адрес на управление България, Горна Оряховица, п.к. 5100, . ул. ВЪСТАНИЧЕСКА № 1, телефон: +359 2 875 21 09, email: multiengineering@gmail.com и МОЛ: ИВАНКА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА, и предоставяните чрез тях услуги уреждат отношенията между ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА (наричано за краткост МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ е страницата https://multiengineering.bg/

Чл.2. Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни на https://multiengineering.bg/ права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ.

Чл.13. МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.14. МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.