eu-header

В рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ фирма ЕТ „МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ– ИВАНКА АНГЕЛОВА изпълнява проект „Оптимизиране на производствената верига и ресурсното потребление в ЕТ „МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ–ИВАНКА АНГЕЛОВА” по Договор за БФП № BG16RFOP002-2.001-1019-C01/09.02.2016.

Проектът е свързан с осъществяване на инвестиции с цел разширяване на капацитета на съществуващия стопански обект – настоящата производствена база на фирмата чрез закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на:
1. CNC Вертикален обработващ център – 1 бр.
2. CNC Струг – 1 бр.
3. Универсален струг – 1 бр.
4. 3-валова листоогъваща машина с електро задвижване – 1 бр.
Конкретната цел на проекта е повишаване модернизацията на производствените технологии , което води до разширяване производствения капацитет и до следните резултати:
– намаляване себестойността на продукцията и увеличаване на ефективността на труд;
– повишения производствен капацитет ще позволи да се удовлетвори клиентското търсене като обем/количество;
– подобряване на продуктите по отношение на качеството и разширяване на продуктовия асортимент.

Финансова рамка по проекта и принос на ЕС:
Обща стойност: 585 290,00 лв., от които 348 247,55 лв. Европейско, 61 455,45 лв.
Национално и 175 587,00 лв. Собствено съфинансиране