Проект: BG05M9OP001-1.008-1169-C01
ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ СВЪРЗАНО С ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА ПО ДБП № BG05M9OP001-1.008-1169-C01 Подобряване условията на труд в “ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА”

Обособена позиция 1

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторна климатична система тип колонен – 10 бр.

Обособена позиция 2

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на инверторна климатична система тип стенен – 5 бр.

Свали документите – пакет публична покана