Проект: № BG05M9OP001-1.008-1169-C01-2/21.09.2018 г.

 

Наименование:

ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ПО ДБП № BG05M9OP001-1.008-1169-C01 Подобряване условията на труд в “ЕТ МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВ”

Обособена позиция 1                      

Закупуване на специално работно облекло

Обособена позиция 2

Закупуване на лични предпазни средства

Свали документите – пакет публична покана

multiengineering-public