eu-header

Проект: BG05M9OP001-1.008-1169-C01
„Подобряване условията на труд в ЕТ „Мултиинженеринг – Иванка Ангелова“

Главна цел: Подобряване на работната среда и качеството на работните места посредством адаптиране на управленските процеси, насърчаване на географската мобилност и въвеждане на средства за лична и колективна защита.

Бенефициент: ЕТ „МУЛТИИНЖЕНЕРИНГ – ИВАНКА АНГЕЛОВА”
Обща стойност: 207 191 лв., от които 176 112.35 лв. европейско и 31 075.68 лв. национално съфинансиране.
Начало: 23.05.2017 г.
Край: 23.08.2018 г.